Hahn Türband 4, zweiteilig

TÜRBAND 4 2-DÍLNÝ

UNIVERZÁLNÍ ŠROUBOVACÍ ZÁVĚS S VÁLCOVÝM VZHLEDEM

 • Cer­ti­fi­kát CE: třída 14
 • Zá­věsy po­sky­tu­jí mož­nost mon­tá­že pro dovnitř i ven ote­ví­ra­vé dveře, pro dveře s nad­svět­lí­kem a pro dveře se sta­tic­ky ze­sí­le­ným pro­fi­lem (ro­ho­vé zá­věsy)
 • Všech­ny ko­vo­vé sou­čás­ti jsou ošet­ře­ny proti ko­ro­zi. V pří­pa­dě zvý­še­ných po­ža­dav­ků mohou být oce­lo­vé sou­čás­ti z ne­re­zo­vé oceli
 • Uni­ver­zál­ní pro levé i pravé dveře
 • Spe­ci­ál­ní pro­ve­de­ní pro sklá­da­cí dveře nebo pro dveře se zvý­še­nou odol­nos­tí proti vlou­pá­ní
 • Vhod­né pro všech­ny běžné pro­fi­lo­vé sys­témy, hli­ní­ko­vé io­ce­lo­vé. Zá­věsy se do­dá­va­jí elo­xo­va­né nebo v bar­vách RAL
 • Zá­věsy ne­vy­ža­du­jí žád­nou údrž­bu
 • Cer­ti­fi­ko­vá­no pro pro­ti­po­žár­ní a kou­řo­těs­né dveře
 • Jed­no­díl­ný čep zá­vě­su po­sky­tu­je zvý­še­nou sta­bi­li­tu
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo Logo SKG 3 Sterne CE geprüft Zeichen

Ke stažení

brožura

Prospekt - TÜRBAND 4 2-DÍLNÝ - CZ

MONTÁŽ

Návod k montáři

Návod na seřízení

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Ke stažení

PROHLÁŠENÍ O VÝKONU VŠECH PRODUKTŮ

KOMPONENTY

Rámová část
Křídlová část
Kryt rámové části
Kryt křídlové části

KONTAKTUJTE NÁS

 • +49 (0) 2166 - 954-3
 • sales@dr-hahn.com

Máte dotaz k uvedenému výrobku?

APLIKACE HAHN – NÁVODY NA SEŘÍZENÍ

Aplikace Hahn poskytuje našim zákazníkům návody na seřízení všech závěsů. Aplikace je přehledná, snadno se ovládá a požadovaný návod rychle nejdete.

DOWNLOAD