Produktabbildung Hahn KT-B

KT-B

UNIWERSALNY ZAWIAS DO DRZWI Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PROFILI NIETYPOWYCH

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 12
  • Teraz do­stęp­ne rów­nież z mo­co­wa­niem KT-FIX
  • Za­cho­wa­na opty­ka po re­gu­la­cji
  • Wy­god­na ob­słu­ga, wszyst­kie re­gu­la­cje może prze­pro­wa­dzić jedna osoba
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewe/DIN prawe
  • Miej­sca ło­ży­sko­wa­ne - nie wy­ma­ga­ją ob­słu­gi
  • Za­wia­sy są w dużym stop­niu wstęp­nie zmon­to­wa­ne fa­brycz­nie
Piktogramm Hahn function CE geprüft Zeichen Logo SKG 2 Sterne

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - KT-B - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MATERIALY DO POBRANIA

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

DODATKI

Wiert?o Ø 5 mm - K450A0001
100 Kulki stalowe - K450A0002

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?