Hahn Türband 4, zweiteilig

TÜRBAND 4 2-CZĘŚCIOWY

PRZYKRĘCANY ZAWIAS O OPTYCE WALCA DO DRZWI METALOWYCH

  • CE-certyfikowany wg EN 1935:2002, Klasa zawiasu 14
  • Sys­tem za­wia­sów ofe­ru­je moż­li­wość wielu kom­bi­na­cji wy­ko­na­nia i wa­rian­tów mo­co­wa­nia dla drzwi otwie­ra­nych do we­wnątrz i na ze­wnątrz, z pro­fi­la­mi od­wra­ca­ją­cy­mi oraz ze słup­kiem ką­to­wym.
  • Wsz­tyst­kie częć­ci me­ta­lo­we za­wia­su są za­bez­pie­czo­ne prze­ciw­ko ko­ro­zji. Dla wy­jąt­ko­wych wy­ma­gań w ofer­cie znaj­du­je się wy­ko­na­nie nie­rdzew­ne.
  • Wy­ko­na­nia spe­cjal­ne - do drzwi har­mo­nij­ko­wych oraz prze­ciw­wła­ma­nio­wych
  • Sta­bil­ne dzię­ki jed­no­czę­ścio­wym trzpie­niom
  • Sto­so­wa­ne wg DIN lewy/DIN prawy
  • Do­stęp­ne dla wszyst­kich pro­du­ko­wa­nych pro­fi­li alu­mi­nio­wych i sta­lo­wych. Ofe­ro­wa­ne w od­cie­niach ano­do­wa­nych i ko­lo­rach RAL
  • Bez­ob­słu­go­we ele­men­ty ło­ży­sku­ją­ce
Piktogramm Hahn function1000000 Zyklen LogoLogo SKG 3 SterneCE geprüft Zeichen

MATERIALY DO POBRANIA

Broszura

Prospekt - TÜRBAND 4 2-CZĘŚCIOWY - PL

MONTAŻ

Instrukcja montażu

Instrukcja regulacji

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJE WYDAJNOŚCI WSZYSTKICH PRODUKTÓW

DODATKI

Szablon - T103A0000
Szablon - T101A0000
Szablon - T115A0000
Szablon - T113A0000

POSZCZEGOLNE CZESCI

Płytka mocująca (15mm) - A850A0002
Trzpień łożyska - A900E0000
Tulejka łożyska (czarny) - A900K0000
Podkładka przeciwbieżna (czarny) - A900K0001

KONTAKT

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

PYTANIA DOTYCZĄCE PRODUKTU?