{data.search_tags}
Hahn KT-EN

KT-EN

  • Сер­ти­фі­ка­ція за си­сте­мою CE: клас петлі 13
  • Збе­рі­га­н­ня опти­чно­го ви­гля­ду при ре­гу­лю­ван­ні
  • Ліво- та пра­во­сто­рон­нє за­сто­су­ва­н­ня
  • Шар­нір­ний ме­ха­нізм не по­тре­бує об­слу­го­ву­а­н­ня
  • Ра­ціо­наль­не на­ла­шту­ва­н­ня, всі ре­гу­лю­ва­н­ня може ви­ко­на­ти одна особа
  • Петлі мають ши­ро­кі за­вод­ські по­пе­ре­дні на­ла­шту­ва­н­ня
Piktogramm Hahn function 1000000 Zyklen Logo Logo SKG 2 Sterne CE geprüft Zeichen

Download

brochure

Produktbroschüre - KT-EN - UA

CONTACT US

  • +49 (0) 2166 - 954-3
  • sales@dr-hahn.com

DO YOU HAVE QUESTIONS?