TÜRBAND 4 AT HÁROMRÉSZES

A JÓT MÉG JOBBÁ TÉVE

  • A pánt­so­ro­zat kom­bi­ná­ci­ós- és rög­zí­té­si- le­he­tő­sé­ge­ket kínál a be­fe­lé és ki­fe­lé nyíló aj­tók­hoz ill. a for­dí­tó­pro­fi­los és sa­rok­ele­mes konst­ruk­ci­ók­hoz
  • A pánt összes fém al­kat­ré­sze védve van a kor­ró­zió ellen. A rend­kí­vü­li igény­be­vé­tel­hez rozs­da­men­tes acél ki­vi­tel is le­het­sé­ges
  • Uni­ver­zá­li­san fel­hasz­nál­ha­tó ba­los-job­bos­ként
  • Egye­di ki­vi­tel har­mo­ni­ka- és be­tö­rés­gát­ló aj­tók­hoz
  • Kap­ha­tó min­den já­ra­tos alu­mí­ni­um és acél pro­fil­hoz
  • Az aj­tó­pán­tok el­oxált ár­nya­la­tok­ban és RAL-szí­nek­ben is meg­ren­del­he­tő­ek
  • Csap­ágya­zá­sa kar­ban­tar­tást nem igé­nyel
  • az egy­ré­szes csap­szeg sta­bi­li­tást nyújt
  • megrendelhető 2020.01.01-től
Piktogramm Hahn functionLogo SKG 3 SterneCE geprüft Zeichen

letöltés

prospektus

Datenblatt_TB4_AT_GB

felszerelés

szerelési útmutató

Beállítási utasítás

teljesítményéről nyilatkozatot

További teljesítménymutatók